Yoołkááł

Yoołkááł is the Navajo word for “to become day(time).”

Combined with the Navajo word for “today” (dííjį́, or dííshjį́), you can say the following:

Táá’ts’áadahgóó yoołkááł dííshjį́, nda’iiníísh. (Today is the 13th, Friday.)

[View NavajoWOTD Numbers posts]